REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(„Blackfriday Carfix app 2023”)

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1 Campania Blackfriday Carfix app 2023 (denumita in cele ce urmeaza „Promotia” sau „Campania”) este organizata si desfasurata de GTM MANAGING SERVICES SA, cu sediul social in Str. Daniel Danielopolu, Nr. 30-32, Cladirea One Herastrau, Etaj 4, Bucuresti, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14833/2013, avand CUI RO 32542239 (denumita in continuare „Organizator”).

 

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament oficial„), potrivit celor mentionate mai jos, respectiv Termenii si conditiile Organizatorului, impreuna cu Termenii si conditiile Autonom Assistance, parteneri ai Organizatorului, si care se refera la utilizarea serviciului cadou oferit (pachet de asistenta rutiera) de acestia din urma in cadrul prezentei Campanii.

1.3 Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin accesarea, dupa caz, a link-ului: aici, a aplicatiei „Carfix” apartinand Organizatorului (denumita in cele ce urmeaza „Aplicatia”), dar si oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail[email protected] sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala sus-precizata, apartinand Organizatorului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 din prezentul Regulament. 

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament. Actul aditional modificator al prezentului Regulament oficial va fi publicat la nivelul link-ului mai sus precizat, dar si/sau, dupa caz, pe aplicatia apartinand Organizatorului, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor in prealabil cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa la niveul aplicatiei Organizatorului, dar si prin transmiterea documentelor modificatoare la solicitarea expresa a participantilor, daca este cazul.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei si este valabila exclusiv la nivelul aplicatiei Carfix, apartinand Organizatorului. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii pot transmite o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: [email protected]  sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Promotiei, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul Participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Campaniei

3.1 Campania se desfasoara incepand cu data de 24.11.2023, ora 08:00:00 si pana la data de 30.11.2023, ora 23:59:59.

 

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

Articolul 4. Dreptul de participare si mecanismul Promotiei

4.1 Promotia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice sau juridice care achizitioneaza o polita RCA din aplicatia Carfix a Organizatorului. Participarea la promotie se realizeaza automat, prin achizitionarea unei polite RCA din aplicatia Organizatorului. La achizitionarea oricarei polite RCA din aplicatia Organizatorului se acorda serviciul cadou, detaliile relative la acesta fiind transmise de Organizator via e-mail in termen de 24 ore lucratoare de la momentul achizitiei politei RCA.

 

4.2 Serviciul cadou consta in Pachetul de asistenta rutiera premium, oferit de partenerii Organizatorului – Autonom Assistance.  Serviciul cadou oferit in cadrul prezentei Campanii este valabil exclusiv pentru autoturismul pentru care s-a achizitionat polita RCA din aplicatia Organizatorului.

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament oficial.

 

4.4 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu neacordarea serviciului cadou.

 

4.5 Participarea la Promotie este gratuita si este conditionata strict de achizitionarea unei polite RCA din aplicatia Organizatorului. 

 

4.6 In termen de maximum 24 de ore lucratoare de la momentul achizitiei politei RCA, Organizatorul se obliga sa transmita prin intermediul corespondentei electronice (e-mail) catre Participant detaliile si specificatiile serviciului cadou. 

 

4.7 In contextul achizitionarii mai multor polite RCA din aplicatia Organizatorului, Participantul va primi cate un serviciu cadou pentru fiecare polita RCA achizitionata.

 

4.8 In situatia in care Participantul la Campanie refuza serviciul cadou, respectivul serviciu nu va fi inlocuit cu un alt serviciu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea acestuia in bani.

 

4.9 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care Participantul sterge contul de utilizator sau autoturismul pentru care s-a achizitionat polita RCA din Aplicatie inainte de a i se activa serviciul cadou, conform termenului stabilit la sectiunea 4.6.

 

4.10 Prin participarea la Campanie, Participantul isi exprima acordul fata de termenii si conditiile  partenerilor Autonom Assistance in ceea ce priveste beneficiile, utilizarea si caracteristicile serviciului cadou.

Articolul 5. Serviciul Cadou

5.1 In cadrul Campaniei se vor acorda serviciul cadou constand in Pachetul de asistenta rutiera premium oferit prin intermediul partenerilor Organizatorului – Autonom Assistance.

 

5.2 Pentru mai multe detalii cu privire la utilizarea serviciului cadou va rugam sa accesati Termenii si conditiile partenerilor Autonom Assistance, disponibili aici.

 

5.3 Serviciul cadou va fi activat in contul de utilizator al Participantului, in sectiunea „Servicii-Mobilitate”, ecranul „Istoric Pachete”.

 

5.4 Serviciile cadou se acorda la achizitii de polite RCA din aplicatie incepand cu data de 24.11.2023, ora 08:00:00 si pana la data-limita de 30.11.2023, ora 23:59:59. 

 

5.5 Serviciul cadou va fi adaugat in contul de utilizator al Participantului care a achizitionat polita RCA si va fi valabil exclusiv pentru autoturismul pentru care s-a achizitionat polita RCA.

 

5.6 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a serviciilor cadou oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea acestora sau schimbarea parametrilor acestora. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de serviciul cadou, asa cum este acesta descris in Regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a acestuia. 

Articolul 6. Raspunderea

6.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, respectiv termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii/ partenerii acestuia in toate aspectele legate de implementarea Promotiei.

 

6.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a serviciilor cadou. 

 

6.3 Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament oficial si este de acord cu urmatoarele:

      i.         Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

     ii.         Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a serviciilor cadou ce vor fi acordate de Organizator si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

   iii.         Participantul a parcurs in integralitate dispozitiile prezentului Regulament Oficial, ale Termenilor si conditiilor Organizatorului, respectiv continute in Termenii si Conditiilor partenerilor Organizatorului – Autonom Assistance – relative la utilizarea serviciului cadou si este de acord cu acestea.

 

6.4 Organizatorul prezentei Promotii:

      i.         nu este raspunzator pentru modalitatea in care Participantul utilizeaza serviciul cadou;

     ii.         este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Participanti in legatura cu serviciile cadou, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

   iii.         nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu serviciile cadou, indiferent de natura acestor prejudicii.

Articolul 7. Forta Majora si Cazul Fortuit

7.1 Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament oficial.

 

7.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

 

7.3  Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

 

7.4 In intelesul prezentului Regulament oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

– tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin orice mijloace;

– orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

– eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc.).

 

7.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 8. Litigii

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente potrivit legii.

 

8.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Campaniei.

 

 

 

                                                                                              GTM MANAGING SERVICES SA    

 

 

00:00
00:00